ⓘ Totalitarismo

                                     

ⓘ Totalitarismo

Ang totalitarismo ay isang konseptong ginamit ng ilang siyentipikong politikal kung saan hawak ng estado ang kabuuang awtoridad sa lipunan at nagtatangkang kontrolin ang lahat ng aspekto ng pampubliko at pribadong buhay hanggang sa maaari. Isa itong uri ng pamahalaan kung saan ang bawat isang aspekto sa buhay ng isang mamamayan ay tinatabanan o kinukontrol ng pamahalaan. Isa itong salitang ginagamit sa paglalarawan ng modernong rehimen kung saan kuntrolado ng pamahalaan ang bawat bahagi ng ugaling publiko at pribado, pati na ang paraan ng pag-iisip, asal, at pag-uusap ng mga tao. Ang ganitong ideya ay pangunahing ginamit sa Nazing Alemanya at sa Unyong Sobyet. Madalas itong kasangkutan ng pakikilahok ng masa sa mga kaganapang katulad ng mga parada o mga rally.