ⓘ Imperatibong kategorikal

                                     

ⓘ Imperatibong kategorikal

Ang imperatibong kategorikal ang sentral na pilosopikal na konsepto ng pilosopiyang moral ni Immanuel Kant gayundin ng modernong deontolohikal na etika. Ayon kay Kant, ang mga tao ay sumasakop sa isang espesyal na lugar ng pagkakalikha at ang moralidad ay mabubuo sa isang pangkalahatang utos ng katwiran o imperatibo kung saan ang lahat ng mga katungkulan at obligasyon ay hinahango. Inilarawan ni Kant ang isang imperatibo bilang isang proposisyon na nagsasaad na ang isang aksiyon ay kinakailangan.

                                     
  • at karapatan ng iba. Ang ibang mga teoriyang deontolohikal ay: Imperatibong kategorikal ni Immanuel Kant na nag - uugat sa moralidad ng kakayahang mangatwiran