ⓘ Kasarian

Kasarian

Para sa ibang gamit, tingnan ang Tauhin paglilinaw. Para sa ibang gamit, tingnan ang Seks paglilinaw. Ang kasarian, tauhin, o seks, sa karaniwang gamit, ay tumutukoy sa pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at ng mga babae. Sinasabi ng Encyclopædia Britannica na ang pagkakakilanlang pangkasarian ay "pagkakakilala ng isang indibidwal sa pagiging lalaki o babae, na kaiba sa tunay na kasariang biyolohikal." Bagaman ang salitang kasarian ay karaniwang ginagamit din bilang katumbas ng salitang seks, karaniwang itong tuwirang tumutukoy sa pagkakaibang panlipunan sa loob ng mga agham panlipunan, na ...

Pandalawahang kasarian

Huwag itong ikalito sa biseksuwalidad, ang pagkaakit ng tao sa dalawang kasarian. Ang Pandalawahang kasarian ay naglalarawan ng isang tendensiya na lumipat sa pagitan ng pambabae at panlalaki na ugaling-pangkasarian depende sa konteksto, na nagpapahayag ng isang tiyak na "en femme" at isang tiyak na "en homme" na persona, pambabae at panlalake ayon sa pagkakabanggit. Ito ay kinikilala ng APA bilang isang subset ng grupong transgender. Habang pinapanatili ng isang androgynous na tao ang kaayon nitong ugaling-pangkasarian sa kabuuan ng sitwasyon, ang bigendered na tao ay sadya o di-sadyang n ...

Gampaning pangkasarian

Ang mga gampaning pangkasarian o gampaning seksuwal ay ang pangkat ng mga pamantayang ng pag-uugali at panlipunan na itinuturing na akma o angkop sa lipunan para sa mga indibiduwal ng isang partikular na kasarian na nasa diwa ng isang partikular na kultura, na malawak na nagkakaiba-iba sa pagitan ng mga kalinangan at sa loob ng mga kapanahunan. May mga pagkakaiba ng opinyon kung ang napapansing mga pagkakaiba sa mga katangian ng kaasalan at katauhan o personalidad ay, kahit na bahagi lamang, ay dahil sa mga bagay na pangkultura o panglipunan, kaya ang produkto ng mga karanasan sa pakikisal ...

Katauhang pangkasarian

Ang pagkakakilanlang kasarian o katauhang pangkasarian ay isang paraan ng isang indibidwal sa pagkilala sa kanyang sarili sa isang kategoryang pangkasarian. Halimbawa ay ang pagiging lalaki o babae at sa ibang mga kaso ay wala sa dalawang kategorya. Ang pangunahing pangkasariang pagkakakilanlang ay karaniwang natutuklasan at nabubuo sa edad na tatlong taong gulang at napakahirap mabago matapos ang edad na ito. Bawat lipunan may natakda ng kategoryan pangkasarian na nagsisilbing basehan ng pagkakabuo nga panlipunang pagkakakilanlan kaugnay sa ibang miyembro ng lipunan. Kadalasan, ang pangka ...

Kasalan ng magkaparehong kasarian

Ang kasalan ng magkaparehong kasarian ay kasalan sa pagitan ng dalawang tao na magkapareho ang kasarian at/o pagkakakilanlang sekswal. Minsang tinatawag na pantay na kasalan ang legal na pagkilala sa homosekswal na kasalan ng mga sumusuporta dito. Unang ipinahintulot sa batas ang homosekswal na kasal sa modernong panahon noong naunang dekada ng ika-21 siglo. Pinapayagan ang mga homosekswal na kasalan sa labing anim na bansa at ilang mga pambansang awtoridad bahagi ng Mexico at US. Sa Enero 2015 naman maipapatupad ang batas ukol sa homosekswal na kasalan sa Luxembourg. Nagpapakita rin na ma ...

Pagkakaibigan sa salungat na kasarian

Ang isang pagkakaibigan sa salungat na kasarian ay isang platonikong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang taong walang relasyon. May maraming uri ng pagkakaibigan sa salungat na kasarian, nabibigyan kahulugan ang lahat ng kung ang bawat partido ay mayroon o walang romantikong atraksyon sa bawat sa isa, o nauunawaan na may interes ang isa. May ilang teorya ang nalikha upang ipaliwanag ang pagkakaroon ng ganoong pagkakaibigan. May mga pananaliksik ang nagawa kung bakit nagsisimula ang mga kalalakihan at kababaihan ng mga ganoong pakikipagrelasyon, paano sila nakikita ng iba, ang mga impl ...

                                     

ⓘ Kasarian

  • paglilinaw Para sa ibang gamit, tingnan ang Seks paglilinaw Ang kasarian tauhin, o seks Ingles: gender sa karaniwang gamit, ay tumutukoy sa
  • ikalito sa biseksuwalidad, ang pagkaakit ng tao sa dalawang kasarian Ang Pandalawahang kasarian Ingles: bigender, bi - gender, o bi gender ay naglalarawan
  • ikatlong kasarian Ang ekspresyon ng kasarian himanting ng kasarian pagpapahayag ng kasarian pagpapadama ng kasarian o pagpapamalas ng kasarian gender
  • Ang pagkakakilanlang kasarian o katauhang pangkasarian Ingles: gender identity ay isang paraan ng isang indibidwal sa pagkilala sa kanyang sarili sa
  • kasalan ng magkaparehong kasarian o homosekswal na kasalan ay kasalan sa pagitan ng dalawang tao na magkapareho ang kasarian at o pagkakakilanlang sekswal
  • Ang isang pagkakaibigan sa salungat na kasarian ay isang platonikong pakikipag - ugnayan sa pagitan ng dalawang taong walang relasyon. May maraming uri ng
  • . Ang Talaan ng mga kasarian o List of gender, ay sumasalamin sa bilang ng kasarian gender mula sa Heteroseksuwalidad o straight Homoseksuwalidad
  • Ang pagbabago ng kasarian o sex change ay isang kataga na madalas na ginagamit para sa gender reassignment therapy. Ang lahat ay medikal na pamamaraan
  • kinabibilangan ng araling pangkababaihan hinggil sa kababaihan, peminismo, kasarian at politika araling pangkalalakihan, at araling LGBT. Kung minsan, ang
  • Ang pagkakapantay - pantay ng mga kasarian kilala rin bilang gender equity, gender egalitarianism, o sekswal na pagkakapantay - pantay ay ang layunin ng
                                     

Katauhang seksuwal

Ang katauhang seksuwal o pagkakakilanlang seksuwal may dalawang kahulugan. Ang isa ay naglalarawan dito bilang isang katauhan o pagkakakilanlan na bahagyang nakabatay sa kamulatang seksuwal. Habang ang isa pa ay nakabatay naman sa mga katangiang seksuwal, na hindi nakabatay sa lipunan bagkus ay nakabatay sa biyolohiya, isang konseptong may kaugnayan sa, subalit kaiba mula sa, katauhang pangkasarian.